Skip to main content

Klachtenregeling

Bezwaar en beroep

Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de voorzitter van de examencommissie van Motivation beveiligingsopleidingen en Adviezen.

Het bezwaar kan worden gezonden aan:
Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen
T.a.v. De voorzitter van de examencommissie de heer H. Bakker
M.H. Trompweg 229
3317 BS te Dordrecht

Een kandidaat kan tegen een uitspraak van de examencommissie op het bezwaar beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de examens.
De commissie behandelt het beroep volgens het reglement beroepsexamens dat door de commissie is opgesteld en vastgesteld. De commissie stelt het bevoegd gezag en de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De kandidaat stuurt het beroepsschrift aan de Commissie van Beroep voor de examens. Het bevoegd gezag voorziet het beroepsschrift van een dagstempel. De dagstempel is de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend voor de termijnstelling.

Het beroep kan worden gezonden aan:
Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen BV
Secretariaat van de Commissie van beroep voor de examens
M.H. Trompweg 229
3125 BK te Schiedam

Het bezwaar – of beroepsschrift bevat minstens
Naam en adres van de afzender
Datum van inschrijving
Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt ingediend (kopie meesturen)
De gronden van het bezwaar of beroep

De termijn voor het indienen van een bezwaar of beroepsschrift bedraagt drie schoolwerkdagen. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop de   maatregel of beslissing is genomen, de betreffende commissie beslist binnen twee weken na indiening van het bezwaar of het beroep. Deze termijn kan, indien de commissie daartoe gronden aanwezig acht, eenmaal met twee weken verlengd worden.

Ingediende klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Ingediende klachten en de uitkomsten daarvan worden, na afhandeling, in het betrokken dossier bewaard voor een termijn van 1 jaar.